KUSF

KUSF

KUSF 대학스포츠 U-리그 대학 학생선수 학습권 보장을 위한 홈앤어웨이리그 개최

개인기록

선수명
이승원(조선대)
정성원(한양대)
박예찬(경희대)
임지우(경기대)
장보석(한양대)
서현일(인하대)
손유민(인하대)
이준석(조선대)
이창민(한양대)
정송윤(경희대)
안창호(경기대)
이재현(인하대)
정회윤(경상국립대)
김광현(조선대)
정민교(구미대)
노건호(구미대)
김태우(구미대)
지건우(경기대)
송원준(한양대)
황명훈(경상국립대)
임동균(한양대)
이정민(경희대)
김민혁(인하대)
이준영(한양대)
김준서(경상국립대)
심준호(조선대)
이승민(경상국립대)
김영태(경희대)
마윤서(경희대)
박준서(경희대)
이한울(한양대)
공민식(경희대)
서원진(인하대)
이성진(경기대)
김민성(구미대)
김용준(경상국립대)
기승빈(경상국립대)
김현동(조선대)
최준혁(인하대)
이수민(경상국립대)
진욱재(조선대)
강우현(조선대)
박인우(조선대)
양정현(경기대)
이용재(인하대)
조진석(경희대)
김동현(경기대)
최원빈(경기대)
황성찬(한양대)
윤서준(한양대)
황세영(경상국립대)
방정혁(구미대)
이수민(한양대)
신준민(구미대)
박상민(경기대)
이한샘(인하대)
박상우(한양대)
김태훈(구미대)
문시훈(경상국립대)
염시원(경희대)
이도윤(인하대)
정현빈(인하대)
강병윤(인하대)
선주성(인하대)
이명빈(경기대)
이주헌(경희대)
김도경(구미대)
배해찬솔(인하대)
송수환(조선대)
양승민(경희대)
조승현(경기대)
푸제(경희대)
고영준(한양대)
구교식(경기대)
국건희(경기대)
금강산(한양대)
김광현(한양대)
김도현(인하대)
김민준(조선대)
김승민(조선대)
김정진(조선대)
김준섭(경희대)
남윤수(구미대)
민경준(경상국립대)
박규환(인하대)
방준호(한양대)
방휘진(경상국립대)
원정우(경기대)
임태훈(경상국립대)
정근식(경상국립대)
순위 경기수 출전세트 득점 서브 리시브 공격 공격성공 블로킹
15198770.00%7454.00%6
262284449.00%7650.00%4
35188370.00%6647.00%10
45157320.00%6455.00%7
56167010.00%5956.00%10
651765532.00%5453.00%6
75175950.00%4953.00%5
851957217.00%4946.00%6
94165319.00%4357.00%9
1051851337.00%4242.00%6
1151549367.00%2263.00%24
1141349433.00%4264.00%3
115104900.00%4840.00%1
1451743328.00%3842.00%2
155114219.00%4036.00%1
165124060.00%3233.00%2
1751239114.00%3332.00%5
1851538052.00%3351.00%5
1941537325.00%3234.00%2
1941337142.00%3649.00%0
21311333100.00%2056.00%10
2251432438.00%2447.00%4
23513311131.00%1745.00%3
235193130.00%1565.00%13
255133040.00%2250.00%4
255193010.00%2061.00%9
275132910.00%943.00%19
2851728433.00%1139.00%13
292926223.00%2039.00%4
2951826110.00%650.00%9
296142610.00%2263.00%3
325152510.00%1864.00%6
325152540.00%1362.00%8
3451523150.00%1851.00%4
3551222267.00%1337.00%7
3651321026.00%2133.00%0
37582010.00%1840.00%1
3851919326.00%1447.00%2
3928180100.00%1357.00%5
401017119.00%1439.00%2
40271700.00%1346.00%4
42491500.00%1148.00%4
425191510.00%220.00%12
42361505.00%1550.00%0
4251315025.00%1357.00%2
423101510.00%842.00%6
4741014318.00%1132.00%0
485141240.00%538.00%3
49413112100.00%450.00%5
5057900.00%867.00%1
50513910.00%531.00%3
52512800.00%425.00%4
5225800.00%457.00%4
545126141.00%427.00%1
55235133.00%436.00%0
55517510.00%2100.00%2
57413410.00%00.00%3
5826300.00%225.00%1
5857307.00%320.00%0
5848310.00%267.00%0
5834300.00%267.00%1
58511300.00%125.00%2
63332025.00%233.00%0
63511220.00%00.00%0
6349200.00%1100.00%1
6358200.00%1100.00%1
6723110.00%00.00%0
67410110.00%00.00%0
67251040.00%113.00%0
674121043.00%1100.00%0
672411100.00%00.00%0
6711100.00%00.00%1
73350040.00%00.00%0
7313000.00%00.00%0
7358000.00%00.00%0
7312000.00%00.00%0
736220045.00%00.00%0
7322000.00%00.00%0
735190032.00%00.00%0
73513000.00%00.00%0
735190040.00%00.00%0
735160042.00%00.00%0
735120026.00%00.00%0
735130031.00%00.00%0
735170032.00%00.00%0
7311000.00%00.00%0
7334000.00%00.00%0
735130033.00%00.00%0
7311000.00%00.00%0
7313000.00%00.00%0